Nguyễn dương cường

25 TUỔI, Thái bình

Thành viên cùng đội
Xem NewsFeed của đội
 • 0 Bức ảnh

 • 0 VIDEO

 • 0 Lượt tương tác

 • The most
  Beautiful thing
  Is a blank sheet
  Of paper
  Before you put
  A pencil
  Or a pen
  To it .